หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 02/12/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2547 17/06/2547
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 2547 (หลักสูตร นายก อบต.รุ่นที่ 25 และ ปลัด อบต. รุ่นที่ 15-17)
[บัญชีรายชื่อ]
16/06/2547
เทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งต่าง ๆ 16/06/2547
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมของบุคลากรท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2547 (เพิ่มเติม) (หลักสูตร ผอ.กอง.อบจ.รุ่นที่1 และ นักบริหารการคลัง (เทศบาล) รุ่นที่1 16/06/2547
โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหารการถ่ายโอนภารกิจ บุคลากรและงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด 16/06/2547
แจ้งแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 15/06/2547
พระราชกฤษฏีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล พ.ศ.2547 15/06/2547
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 15/06/2547
โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2547 และใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 15/06/2547
จำนวนข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15/06/2547
การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าแสงสว่าง) และตลาดของเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 14/06/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
10/06/2547
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 08/06/2547
รายชื่อผู้เข้าสัมมนาหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (กล่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาท้องถิ่น) ระหว่างวันที่ 21 มิ.ย.-2 ก.ค. 2547 08/06/2547
จัดส่งคู่มือการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 08/06/2547
หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการคำนวณต้นทุนผลผลิต 08/06/2547
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 07/06/2547
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.2547 07/06/2547
การนำแผนชุมชนมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 04/06/2547
ประกาศกรมการปกครอง เรื่องแจ้งข้อมูลทางการปกครอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2547 04/06/2547
first previous ข้อมูลที่ 26881 - 26900 จาก 27325 next last