หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/07/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในราชอาณาจักร 01/08/2549
ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและนำส่งรายได้แทนกัน 01/08/2549
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ในการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ 01/08/2549
การสนับสนุนการเตรียมฝึกซ้อมแผนเตือนภัยเสมือนเหตุการณ์จริงทางด้านต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 31/07/2549
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (มท 0803/ว 906) 31/07/2549
การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (มท 0803/ว 1218) 31/07/2549
การเร่งรัดบันทึกรายการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (มท 0803/ว1198) 31/07/2549
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการในระบบ GFMIS (มท 0803/ว 1199) 31/07/2549
ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการเบิกเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS (มท 0803/ว1197) 31/07/2549
การรายงานผลการดำเนินงานงบปรับปรุงสำนักงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1235)
[(ดาวน์โหลดแบบรายงาน ฯ)]
31/07/2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2549 (มท 0803/ว1109) 31/07/2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2549 (มท 0803/ว 903) 31/07/2549
การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อปท. กรณีที่มีการสอบหลังวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 31/07/2549
ย้ายข้าราชการระดับ 6 (กลุ่มทั่วไป)เพื่อทำผลงานเลื่อนระดับ 7ว (มท 0802.3/ว 1181) 28/07/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 4-8 ก.ย. 2549 28/07/2549
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำเสียด้วยบ่อดักไขมัน (มท 0891.4/ว1227) 28/07/2549
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (มท 0803/ว1129) 27/07/2549
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพิ่มเติมในระบบ GFMIS (มท0803/ว1127) 27/07/2549
การเร่งรัดส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2544-2549 (ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว28) ส่วนที่ 1
[ส่วนที่ 2]
27/07/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อโอนมารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี, สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยะลา และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส) 26/07/2549
first previous ข้อมูลที่ 26161 - 26180 จาก 28516 next last