หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 08/12/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2548 16/07/2548
มาตรการเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น 15/07/2548
โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15/07/2548
รายละเอียดการประชุมฯ 15/07/2548
แบบบัญชีรายชื่อและกำหนดการประชุมฯ 15/07/2548
ซักซ้อมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 15/07/2548
ซักซ้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15/07/2548
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษาและนักบริหารงานสาธารณสุข 15/07/2548
การกำหนดแนวเขตพื้นที่ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15/07/2548
การขอหนังสือเดินทางทูตและราชการ 14/07/2548
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3-5 และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3-5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 13/07/2548
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีเร่งด่วน 13/07/2548
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (ในส่วนของข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 13/07/2548
กำหนดการลงทะเบียนและแบบใบฝากเงินชำระค่าหน่วยกิต 12/07/2548
การโอนเงินภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนกรกฏาคม 2548 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
[(ภาคเหนือ)]
12/07/2548
การโอนเงินภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนกรกฏาคม 2548 (ภาคกลาง)
[(ภาคใต้)]
12/07/2548
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (ในส่วนของ อปท.) 12/07/2548
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ฯ (ศูนย์ขอนแก่น,อุบลราชธานี,นครราชสีมา,ระยอง) 12/07/2548
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ฯ (ศูนย์สงขลา,สุราษฎร์ธานี,ภูเก็ต,กาญจนบุรี) 12/07/2548
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ฯ (ศูนย์เชียงใหม่,พิษณุโลก,สมุทรปราการ,ปทุมธานี) 12/07/2548
first previous ข้อมูลที่ 26081 - 26100 จาก 27342 next last