หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/07/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอเชิญติดตามรับชมสารคดีโทรทัศน์ (มท 0801.3/ว373) 21/08/2549
การศึกษาอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 49-รุ่นที่ 55 ปีงบประมาณ 2549 (มท 0807.3/ว45528)
[บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ฯ]
21/08/2549
การเบิกจ่ายตรงค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาลเอกชน (มท 0803/ว1196) 21/08/2549
การซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 (มท 0810.3/ว1376) 21/08/2549
การศึกษาอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรประธาน/รองประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.)(มท 0807.3/ว1346)
[บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ]
21/08/2549
การมอบอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (มท 0808.2/ว2845) 21/08/2549
การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม (ด่วนที่สุด มท 0891.2/ว1372) 21/08/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 18-22 ก.ย. 2549 18/08/2549
การรายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1343) 17/08/2549
โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2550(มท 0807.3/ว1358)
[(โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2549)]
17/08/2549
กฐินสามัคคี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2549 17/08/2549
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1356) 17/08/2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2549 (มท 0807.3/ว1346)
[(บัญชีรายชื่อ ฯ)]
17/08/2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2549 (มท 0807.3/ว45536)
[(บัญชีรายชื่อ ฯ)]
17/08/2549
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 (มท 0808.2/ว1352) 17/08/2549
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 (มท 0808.3/ว1354)
[(บัญชีจัดสรรการโอนเงินภาษี ฯ)]
17/08/2549
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เดือนสิงหาคม 2549 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว1342)
[(บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ)]
17/08/2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ฯศูนย์สอบ จังหวัดขอนแก่น 15/08/2549
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ระดับ 2 15/08/2549
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ระดับ 1 15/08/2549
first previous ข้อมูลที่ 26081 - 26100 จาก 28509 next last