หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 04/12/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีเร่งด่วน (ครั้งที่ 28) 19/07/2548
การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18/07/2548
โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน 2548 18/07/2548
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 18/07/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 ในรุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2548 18/07/2548
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2548 16/07/2548
มาตรการเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น 15/07/2548
โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15/07/2548
รายละเอียดการประชุมฯ 15/07/2548
แบบบัญชีรายชื่อและกำหนดการประชุมฯ 15/07/2548
ซักซ้อมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 15/07/2548
ซักซ้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15/07/2548
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษาและนักบริหารงานสาธารณสุข 15/07/2548
การกำหนดแนวเขตพื้นที่ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15/07/2548
การขอหนังสือเดินทางทูตและราชการ 14/07/2548
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3-5 และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3-5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 13/07/2548
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีเร่งด่วน 13/07/2548
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (ในส่วนของข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 13/07/2548
กำหนดการลงทะเบียนและแบบใบฝากเงินชำระค่าหน่วยกิต 12/07/2548
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ฯ (ศูนย์เชียงใหม่,พิษณุโลก,สมุทรปราการ,ปทุมธานี) 12/07/2548
first previous ข้อมูลที่ 26061 - 26080 จาก 27327 next last