หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 04/12/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 29/07/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล 29/07/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล 29/07/2548
การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28/07/2548
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ประจำปี 2548 (เพิ่มเติม) 27/07/2548
การรายงานข้อมูลการแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านน้ำอุปโภค บริโภค 27/07/2548
เงินรายได้จากการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ 27/07/2548
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม 27/07/2548
การรับสมัครสอบแข่งขันด้วยระบบอินเตอร์เน็ต 27/07/2548
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 27/07/2548
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค 27/07/2548
การประชุมชี้แจงมอบนโยบายและแนวทางการขจัดความยากจนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27/07/2548
โครงการอบรมวิทยากรจังหวัดเกี่ยวกับการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 25/07/2548
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล 25/07/2548
การเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชนให้เสร็จโดยเร็ว 20/07/2548
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับก่อสร้างฝายทดน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน 20/07/2548
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20/07/2548
แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 5 ส.ค. 2548 20/07/2548
ประกาศเทศบาลเมืองอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าลอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล 19/07/2548
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีเร่งด่วน (ครั้งที่ 28) 19/07/2548
first previous ข้อมูลที่ 26041 - 26060 จาก 27327 next last