หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 08/12/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ผังบัญชีมาตรฐาน Version 27.2 และ Version 27.3 11/08/2548
การยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS 11/08/2548
โครงการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรท้องถิ่น (อาสาสมัครอเมริกัน) (จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร และหนองบัวลำภู) 09/08/2548
โครงการส่งเสริมศักยภาพองค์กรท้องถิ่น (อาสาสมัครอเมริกัน) (จังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ กำแพงเพชร พิจิตร และหนองบัวลำภู) 09/08/2548
แบบสำรวจการคัดเลือกพื้นที่โครงการส่งเสริมศักยภาพองค์กรท้องถิ่น 09/08/2548
คู่มือการขออาสาสมัครและแบบฟอร์ม 09/08/2548
การศึกษาอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรุ่นที่ 18
[บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรุ่นที่ 18]
08/08/2548
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรบุคลากร รุ่นที่ 1 และ 2
[หนังสือตอบรับการศึกษาอบรมและการเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรบุคลากร]
08/08/2548
การศึกษาอบรมหลักสูตรรองนายกเทศมนตรี/เทศมนตรี รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2548
[บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรรองนายกเทศมนตรี/เทศมนตรี รุ่นที่ 3]
08/08/2548
การศึกษาอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ 2548
[รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 7]
08/08/2548
แจ้งรายชื่อบุคลากรท้องถิ่นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 7,8,9 และ 10 ปีงบประมาณ 2548
[บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 7,8,9 และ 10]
08/08/2548
การศึกษาอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 41 และรุ่นที่ 42 ปีงบประมาณ 2548
[บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 41 และรุ่นที่ 42]
08/08/2548
แจ้งรายชื่อบุคลากรท้องถิ่นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ 4
[บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ 4]
08/08/2548
การจัดทำมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 05/08/2548
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 05/08/2548
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 05/08/2548
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 05/08/2548
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เดือนกรกฎาคม 2548 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคกลาง)
[(ภาคใต้)]
05/08/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2548 05/08/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2548 05/08/2548
first previous ข้อมูลที่ 26021 - 26040 จาก 27343 next last