ทำเนียบอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายมานิต วัฒนเสน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 01 สิงหาคม 2493
ระยะเวลา : 12 มีนาคม 2552 - 30 กันยายน 2552

ประวัติการทำงาน : - พ.ศ. 2521 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 (อักษรเลข) สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
- พ.ศ. 2528 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6) สำนักงานจังหวัดตรัง
- พ.ศ. 2534 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7) สำนักงานจังหวัดสงขลา
- พ.ศ. 2536 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา
- พ.ศ. 2538 ผู้อำนวยการกอง กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
- พ.ศ. 2540 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทะเบียนพรรคการเมือง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ. 2542 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
- พ.ศ. 2544 รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
- พ.ศ. 2546 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
- พ.ศ. 2547 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
- พ.ศ. 2549 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- 1 ตุลาคม 2550 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
- 20 ตุลาคม 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
- 12 มีนาคม 2552 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประวัติการศึกษา : - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
การอบรม/ศึกษาดูงาน : - หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 32
- หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับ 8 กระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 45 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
เบอร์โทรศัพท์ : -

 พิมพ์