ทำเนียบอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายสุกิจ เจริญรัตนกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด : 02 มีนาคม 2495
ระยะเวลา : 20 ตุลาคม 2551 - 11 มีนาคม 2552

ประวัติการทำงาน : - รองศาสตราจารย์ 9 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตุลาคม 2533-2536 (ช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีนาคม 2532-มกราคม 2535)
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 8 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง สิงหาคม 2536
- นายอำเภอเมืองนนทบุรี (เจ้าพนักงานปกครอง 8) ตุลาคม 2536-2537
- ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ท้องถิ่น กรมการปกครอง ตุลาคม 2537-2538
- ปลัดจังหวัดสุโขทัย (จนท.บริหารงานปกครอง 8) ตุลาคม 2538-2539
- ปลัดจังหวัดสุโขทัย (จนท.บริหารงานปกครอง 9) ตุลาคม 2539-2540
- ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี (จนท.บริหารงานปกครอง 9) ตุลาคม 2540-2541
- ปลัดจังหวัดชัยนาท (จนท.บริหารงานปกครอง 9) ตุลาคม 2541-2542
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นักปกครอง 9) ตุลาคม 2542-2544
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นักปกครอง 9) ตุลาคม 2544-2545
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (นักปกครอง 9) พฤศจิกายน 2545-2546
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นักปกครอง 10) ตุลาคม 2546-2549
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ตรวจราชการ 10) พฤศจิกายน 2549-พฤษภาคม 2551
- รกท.รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นักบริหาร 10) 6 พฤษภาคม 2551-พฤษภาคม 2551
- รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นักบริหาร 10) 12 พฤษภาคม 2551-19 ตุลาคม 2551
ประวัติการศึกษา : - ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
- M.A. (Pol. Sc.) Eastern New Mexico University,U.S.A., มิถุนายน พ.ศ. 2519
เกียรติประวัติ : - เขียนและเป็นบรรณาธิการแต่งตำรารัฐศาสตร์ 5 เล่ม อาทิ การเมือง-การบริหารราชการไทย : รวมบทความของนักวิชาการชาวต่างประเทศ (พ.ศ. 2529), และ วิเคราะห์การเมือง (พ.ศ. 2530) เป็นต้น
- เขียนและแปลบทความวิชาการประมาณ 20 เรื่อง อาทิ "กระบวนทัศน์การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ของ Vincent Ostrom," วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (ตุลาคม 2524) ; "Policy Analysis Approach," Thai Journal of Development Administration (January 1983) ; และ "กรณีศึกษาลักษณะผู้นำของ Woodrow Wilson," รัฎฐาภิรักษ์ (มกราคม-มีนาคม 2544) เป็นต้น
- ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการปี พ.ศ. 2548
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - ประถมาภรณ์มงกุฏไทย ธันวาคม พ.ศ. 2540
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก ธันวาคม พ.ศ. 2543
- มหาวชิรมงกุฏ ธันวาคม พ.ศ. 2546
- ORDE VAN ORANJE - NASSAU (ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์) มกราคม พ.ศ. 2547
การอบรม/ศึกษาดูงาน : - Cert. of Advanced Study (Pol. Sc. & Pub. Ad. --Equivalent to Docteur de 3 Cycle in France) Northern Illinois University, U.S.A., ธันวาคม พ.ศ. 2522
- หลักสูตรการบริหารงานบุคคล University of Essex, England, สิงหาคม พ.ศ. 2524
- หลักสูตรการวิจัยสังคมศาสตร์ University of Essex, England, กรกฎาคม พ.ศ. 2526
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส. รุ่นที่ 31) กรกฎาคม พ.ศ. 2537
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 43) กันยายน พ.ศ. 2543-2544
เบอร์โทรศัพท์ : -

 พิมพ์