ทำเนียบรองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 11 กันยายน 2497
ระยะเวลา : 28 กันยายน 2552 - 28 ธันวาคม 2554

ประวัติการทำงาน : - บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.3) อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2522
- ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.4-5) อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2524-2529
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง พ.ศ.2530-2531
- ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.6) หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทั่วไปและบัตรประจำตัวประชาชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2532-2533
- บุคลากร 6 งานวางแผนบุคคลและการสอบ ฝ่ายบริหารงานบุคคล กองราชการส่วนจังหวัดและตำบล กรมการปกครอง พ.ศ.2534-2536
- ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น (จพง.ปค.7) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2537
- ป้องกันจังหวัดนนทบุรี (จพง.ปค.7) พ.ศ.2538-2539
- จ่าจังหวัดชลบุรี (จพง.ปค.7) พ.ศ.2540-2541
- ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2542
- นายอำเภอเขาฉกรรจ์ (จพง.ปค.8) จังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2543
- นายอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2544
- นายอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2545
- ผู้อำนวยการกองคลัง (เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 8) กรมการปกครอง พ.ศ.2546
- ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง (ผชช.ด้านการปกครอง 9) พ.ศ.2547
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ (เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 9) พ.ศ.2548
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
- รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประวัติการศึกษา : - ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่อยู่ปัจจุบัน : 1131/93 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ปช.
การอบรม/ศึกษาดูงาน : - หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง พ.ศ.2538
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง พ.ศ.2544
- หลักสูตร ICT Management for Executive วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (17 มิ.ย.-17 ต.ค.2547)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 50)
เบอร์โทรศัพท์ : -

 พิมพ์