ทำเนียบรองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายธวัชชัย ฟักอังกูร
ระยะเวลา : 01 มกราคม 2546 - 12 ตุลาคม 2550

เบอร์โทรศัพท์ : -

 พิมพ์