ทำเนียบอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายสมพร ใช้บางยาง
ระยะเวลา : 30 ตุลาคม 2549 - 19 ตุลาคม 2551

ประวัติการทำงาน : - หัวหน้าฝ่ายอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
- เลขานุการปลัดกระทรวงมหาดไทย
- หัวหน้าฝ่ายสรรหาบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม
- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
- ผู้อำนวยการกองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
- ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ประวัติการศึกษา : - ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ (ร.บ.) สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ (ร.ม.) สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - ปี 2524 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- ปี 2528 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- ปี 2531 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- ปี 2535 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- ปี 2538 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- ปี 2541 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- ปี 2544 มหาวชิรมงกุฎ
- ปี 2543 เหรียญจักรพรรดิมาลา
- ปี 2550 ม.ป.ช. (มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก)
การอบรม/ศึกษาดูงาน : - หลักสูตร นปส. รุ่นที่ 28 ณ วิทยาลัยการปกครอง
- โครงการสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารสำหรับผู้อำนวยการกองในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2536 - 2537 ณ สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : -

 พิมพ์