ทำเนียบรองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายชุมพร พลรักษ์
ระยะเวลา : 01 ธันวาคม 2545 - 30 กันยายน 2548

เบอร์โทรศัพท์ : -

 พิมพ์