ทำเนียบรองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายจรินทร์ จักกะพาก
วัน/เดือน/ปีเกิด : 14 เมษายน 2502
ระยะเวลา : 01 พฤศจิกายน 2550 - 30 กันยายน 2553

ประวัติการทำงาน : - ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- หัวหน้าสำนักงาน จังหวัดภูเก็ต
- หัวหน้าสำนักงาน จังหวัดอุบลราชธานี
- ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
- รองผู้ว่าราชการ จังหวัดน่าน
- รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรสงคราม
- รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรสาคร
- รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประวัติการศึกษา : - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาชุมชนชนบท) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ที่อยู่ปัจจุบัน : 37 ซอยตากสิน 4 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม. 10600
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ปถมาภรณ์มงกุฎไทย
การอบรม/ศึกษาดูงาน : - โรงเรียนปลัดอำเภอ รุ่นที่ 75
- โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 38
- MIS โครงการไทย - ออสเตรเลีย
- ดูงาน การสังคมสงเคราะห์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
- ดูงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเทศนิวซีแลนด์
เบอร์โทรศัพท์ : -

 พิมพ์