ทำเนียบรองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายวัลลภ พริ้งพงษ์
วัน/เดือน/ปีเกิด : 10 ตุลาคม 2497
ระยะเวลา : 21 กรกฎาคม 2547 - 17 พฤษภาคม 2552

ประวัติการทำงาน : -นายอำเภอบ้านฉาง
-ผบ.ร้อย อส.รุ่น 6
-นายอำเภอเมืองตราด
-นายอำเภอเมืองระยอง
-ผู้อำนวยการส่วนคลังท้องถิ่น กรมการปกครอง
-ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประวัติการศึกษา : - M.A. (POLITICALSC) BOWLINGGREN STATE UNIVERSITY, OHIO, U.S.A.
ที่อยู่ปัจจุบัน : 136/9 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - ป.ช.(ประถมาภรณ์ช้างเผือก)
การอบรม/ศึกษาดูงาน : -หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 31
-หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 32
-ผบ.ร้อย อส. รุ่น 6
-ดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาคลังท้องถิ่น ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
-ดูงานเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส
-ดูงานโครงการพัฒนาเมืองหลัก ณ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
เบอร์โทรศัพท์ : -

 พิมพ์