รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Chief Information Officer : CIO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายเอกวิทย์ มีเพียร
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระยะเวลา : 16 ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน

เบอร์โทรศัพท์ : 0630210669

 พิมพ์