ทำเนียบรองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์
ระยะเวลา : 31 มกราคม 2565 - 16 ธันวาคม 2565

ประวัติการทำงาน : -2529 อาจารย์ 1 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
-2531 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
-2534 นักวิชาการปกครอง กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
-2539 หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
-2540 เลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครอง (ฝ่ายราชการบริหารส่วนท้องถิ่น)
-2544 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น (เจ้าพนักงานปกครอง 7) ฝ่ายท้องถิ่น ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี
-2545 หัวหน้าฝ่ายพัสดุ สถานที่ และยานพาหนะ กองคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
-2546 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
-2554 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
-2555 นายอำเภอศรีประจันต์ (ผู้อำนวยการสูง) จังหวัดสุพรรณบุรี
-2559 ปลัดจังหวัดนครปฐม
-2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
-2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ประวัติการศึกษา : - ครุศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Diploma in Business and Administration in Management, Massey University, New Zealand
- Master of Business Studies, Massey University, New Zealand
ที่อยู่ปัจจุบัน : 103/134 หมู่บ้านบัวทอง 2 ซอย 18/7 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
11110
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : -5 ธันวาคม 2548 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
-5 ธันวาคม 2555 เหรียญจักรพรรดิมาลา
-5 ธันวาคม 2555 ประถมาภรณ์มงกุฏไทย
-5 ธันวาคม 2558 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
-28 กรกฎาคม 2564 มหาวชิรมงกุฎ
การอบรม/ศึกษาดูงาน : - หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 47
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 45 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : -

 พิมพ์