ทำเนียบรองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 16 ตุลาคม 2507
ระยะเวลา : 31 มกราคม 2565 - 16 ธันวาคม 2565

ประวัติการทำงาน : - ปลัดอำเภอ จังหวัดเลย
- ปลัดอำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี
- ปลัดอำเภอ จังหวัดปทุมธานี
- ปลัดอำเภอ จังหวัดลำปาง
- ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สป.มท.
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประวัติการศึกษา : - รัฐศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ม.ธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์(NIDA)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - 2563 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
- 2557 ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
- 2560 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
การอบรม/ศึกษาดูงาน : - หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 91
- หลักสูตรการสำรวจและจัดทำแผนที่เขตปกครอง รุ่นที่ 3/32
- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 46
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 49
เบอร์โทรศัพท์ : 0657289418

 พิมพ์