ทำเนียบรองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายทวี เสริมภักดีกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด : 08 มกราคม 2508
ระยะเวลา : 01 ตุลาคม 2561 - 16 ธันวาคม 2565

ประวัติการทำงาน : - นายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2551
- นายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย พ.ศ. 2554
- นายอำเภอ (ผู้อำนวยการระดับต้น) อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย พ.ศ. 2555
- นายอำเภอ (ผู้อำนวยการระดับสูง) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พ.ศ. 2557
- นายอำเภอ (ผู้อำนวยการระดับสูง) อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พ.ศ. 2558
- ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง พ.ศ. 2558
- ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง พ.ศ. 2558 - 2560
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2560 - 2561
- รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา : - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณทิต เกียรตินิยมดี (NIDA)
เกียรติประวัติ : - รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2555
- รางวัลพัฒนากองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2557
- รางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับจังหวัด ของกรมการปกครอง ปี 2558
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2563
- ประถมภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2557
- เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.2556
- ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2559
- ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2545
การอบรม/ศึกษาดูงาน : - หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 52 พ.ศ.2545
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 59 พ.ศ.2555
- หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง(ป.ย.ป.2/1)" รุ่นที่ 4 พ.ศ.2561
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 ปี 2563 - 2564
เบอร์โทรศัพท์ : 02-241-9038 ต่อ 5202-4

 พิมพ์