ทำเนียบรองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายสันติธร ยิ้มละมัย
วัน/เดือน/ปีเกิด : 07 เมษายน 2509
ระยะเวลา : 01 ตุลาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2564

ประวัติการทำงาน : - ปลัดอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ระยะเวลา 2 ปี)
- บุคลากร สำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง (ระยะเวลา 7 ปี 2 เดือน)
- ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย (ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) (ระยะเวลา 2 ปี 7 เดือน)
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สำนักงานจังหวัดนครปฐม (ระยะเวลา 1 ปี)
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล กลุ่มงานสารสนเทศและการติดตามประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ระยะเวลา 6 ปี)
- หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนครปฐม (ระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน)
- หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและการติดตามประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ระยะเวลา 5 เดือน)
- หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ระยะเวลา 5 ปี 3 เดือน)
- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี (ระยะเวลา 1 เดือน)
- หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ระยะเวลา 2 ปี 7 เดือน)
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (ระยะเวลา 1 ปี 10 เดือน)
ประวัติการศึกษา : - ระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
การอบรม/ศึกษาดูงาน : - หลักสูตร Sumer Program For U.S. Language And Culture Experience (AFS International Intercultural Programs ปี ๒๕๒๗)
- โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ รุ่นที่ 18 ประจำปี 2534
- หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 101 วิทยาลัยการปกครอง
- หลักสูตรผู้บริหาร ระดับ 7 ของกระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 65
เบอร์โทรศัพท์ : 02-241-4563-4 ต่อ 1552

 พิมพ์