ทำเนียบอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายสาโรช คัชมาตย์
วัน/เดือน/ปีเกิด : 28 พฤศจิกายน 2489
ระยะเวลา : 01 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546

ประวัติการทำงาน : -พ.ศ. 2537 - 2540 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
-พ.ศ. 2540 - 2544 รองอธิบดี กรมการปกครอง
-พ.ศ. 2544 - 2545 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
-พ.ศ. 2545 - 2546 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประวัติการศึกษา : -นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่อยู่ปัจจุบัน : 1/139 ถนนพิบูลสงคราม24 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : -มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
-มหาวชิรมงกุฏ
-ประถมาภรณ์ช้างเผือก
-ประถมาภรณ์มงกุฏไทย
การอบรม/ศึกษาดูงาน : -หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 17 พ.ศ. 2522
-หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 19 พ.ศ. 2527
-หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วปรอ.4010 พ.ศ. 2540 -2541
เบอร์โทรศัพท์ : -

 พิมพ์