ทำเนียบรองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายขจร ศรีชวโนทัย
วัน/เดือน/ปีเกิด : 23 พฤศจิกายน 2507
ระยะเวลา : 02 พฤศจิกายน 2560 - 14 ธันวาคม 2564

ประวัติการทำงาน : -ทถ.จ.นนทบุรี
-ทถ.จ.ชลบุรี
-ทถ.จ.กาญจนบุรี
-ทถ.จ.สมุทรสาคร
-หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประวัติการศึกษา : -รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : -ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.)
การอบรม/ศึกษาดูงาน : -นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 61
-นักพัฒนาชุมชนระดับสูง รุ่นที่ 26
เบอร์โทรศัพท์ : 02-241-9054

 พิมพ์