ทำเนียบรองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายธนา ยันตรโกวิท
วัน/เดือน/ปีเกิด : 20 พฤษภาคม 2501
ระยะเวลา : 14 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2561

ประวัติการทำงาน : ปลัดอำเภอ จ.ขอนแก่น , ปราจีนบุรี , ระยอง , ชลบุรี
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม
ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ประวัติการศึกษา : รัฐศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกียรติประวัติ : ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ปช.
การอบรม/ศึกษาดูงาน : หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 45
หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 45
หลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2241-9000

 พิมพ์