ทำเนียบรองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายนรภัทร ปลอดทอง
วัน/เดือน/ปีเกิด : 09 กันยายน 2501
ระยะเวลา : 19 ตุลาคม 2558 - 10 ตุลาคม 2559

ประวัติการทำงาน : - 15 เมษายน พ.ศ. 2528 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) ที่ทำการปกครองอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
- 16 เมษายน พ.ศ. 2528 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) ที่ทำการปกครองอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
- 25 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 4) ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
- 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 4) ที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
- 13 มกราคม พ.ศ. 2535 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 5) ที่ทำการปกครองอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
- 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 5) ที่ทำการปกครองอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ประจำจังหวัดระนอง ปฏิบัติหน้าที่ 6 ฝ่ายปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง จังหวัดระนอง
- 03 มกราคม พ.ศ. 2537 ประจำจังหวัดและรักษาการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง 5 (ผู้ช่วยจ่าจังหวัด) 6 ฝ่ายปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง
- 28 มีนาคม พ.ศ. 2537 บุคลากร 6 ฝ่ายสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
- 31 ตุลาคม พ.ศ. 2537 เจ้าพนักงานปกครอง 6 ฝ่ายท้องถิ่น ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง
- 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 เจ้าพนักงานปกครอง 6 ฝ่ายปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง
- 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) ที่ทำการปกครองอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
- 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 จ่าจังหวัด (เจ้าพนักงานปกครอง 7) ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง
- 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546 รักษาการในตำแหน่ง จ่าจังหวัด (เจ้าพนักงานปกครอง 7) ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
- 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 นายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
- 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 รักษาการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง 8 ส่วนบริหารกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
- 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการส่วน (เจ้าพนักงานปกครอง 8) ส่วนบริหารกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครอง
- 09 ธันวาคม พ.ศ. 2551 นายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
- 05 มีนาคม พ.ศ. 2553 นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
- 30 กันยายน พ.ศ. 2554 รักษาราชการแทน นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
- 30 กันยายน พ.ศ. 2554 นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
- 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
- 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการสูง) กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
- 01 ตุลาคม พ.ศ. 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
- 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประวัติการศึกษา : - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2523 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ปี 2537 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ปี 2555
การอบรม/ศึกษาดูงาน : - นายอำเภอ รุ่นที่ 46 ปี 2543
- นายอำเภอ (ทบทวน) รุ่นที่ 7 ปี 2547
- นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 52 ปี 2551
- โครงการพัฒนาสมรรถนะภาพนายอำเภอ รุ่นที่ 5 ปี 2555
เบอร์โทรศัพท์ : 022419038 ต่อ 5202

 พิมพ์