ทำเนียบอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายพงศ์โพยม วาศภูติ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 17 มีนาคม 2491
ระยะเวลา : 01 ตุลาคม 2546 - 18 มีนาคม 2547

ประวัติการทำงาน : -พ.ศ. 2514 เริ่มรับราชการในตำแหน่งบุคลากรตรี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
-พ.ศ. 2522 นายอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
-พ.ศ. 2524 นายอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
-พ.ศ. 2526 ผู้ช่วยอำนวยการกองอัตรากำลังและส่งเสริมสมรรถภาพ กรมการปกครอง
-พ.ศ. 2531 นายอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
-พ.ศ. 2532 ผู้อำนวยการกองอัตรากำลังและส่งเสริมสมรรถภาพ กรมการปกครอง
-พ.ศ. 2535 - 2537 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (1 ปี 6 เดือน)
-พ.ศ. 2537 - 2539 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (2 ปี 6 เดือน)
-พ.ศ. 2539 - 2541 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (1 ปี 6 เดือน)
-พ.ศ. 2541 - 2543 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (2 ปี 6 เดือน)
-พ.ศ. 2543 - 2546 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (3 ปี)
1 ตุลาคม 2546 - 18 มีนาคม 2547 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประวัติการศึกษา : -โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สามเสน กรุงเทพมหานคร
-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท กรุงเทพมหานคร
-พ.ศ. 2513 ร.บ.(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-พ.ศ. 2517 พบ.ม.(เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-พ.ศ. 2521 หลักสูตรนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง (รุ่นที่ 16)
-พ.ศ. 2528 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง (รุ่นที่ 20)
-พ.ศ. 2532 หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ กองอาสารักษาดินแดน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (รุ่นที่ 6)
พ.ศ. 2538 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
เกียรติประวัติ : - รางวัลนักบริหารงานบุคคลดีเด่น ประจำปี 2534 มูลนิธิ พ.อ.จินดา ณ สงขลา
(จัดโดยสำนักงาน ก.พ.)
- รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเซนต์คาเบรียล ประจำปี 2543
- รางวัลผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2545
เบอร์โทรศัพท์ : -

 พิมพ์