ทำเนียบรองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร
วัน/เดือน/ปีเกิด : 27 สิงหาคม 2501
ระยะเวลา : 19 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2561

ประวัติการทำงาน : -ปลัดอำเภอย่านตาขาว จ.ตรัง
-ปลัดอำเภอลี้ จ.ลำพูน
-ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
-เจ้าหน้าที่บริหารงานการคลัง 7 ส่วนพัฒนารายได้ท้องถิ่น กรมการปกครอง
-เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
-หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และการพาณิชย์ ส่วนพัฒนารายได้ท้องถิ่น
-หัวหน้าฝ่ายแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนพัฒนารายได้ท้องถิ่น
-ผอ.ส่วนส่งเสริมการกระจายอำนาจ สำนักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง
-ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง
-ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ประวัติการศึกษา : -รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เบอร์โทรศัพท์ : 022414563 ต่อ 1552

 พิมพ์