ทำเนียบอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายจรินทร์ จักกะพาก
วัน/เดือน/ปีเกิด : 14 เมษายน 2502
ระยะเวลา : 01 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560

ประวัติการทำงาน : - หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต
- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
- ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , สมุทรสงคราม , สมุทรสาคร
- รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
- รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
- อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป)
ประวัติการศึกษา : - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาชุมชนชนบท) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ที่อยู่ปัจจุบัน : -
เกียรติประวัติ : -
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
การอบรม/ศึกษาดูงาน : - โรงเรียนนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 38
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2550
- นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตชั้นสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1 ปี 2553 สำนักงาน ป.ป.ช.
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรพื้นฐานสำหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ (DCP) ปี 2556
- สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 2 ปี 2557 (ธันวาคม 2556 - สิงหาคม 2557)
ตำแหน่งอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย : -
กรรมการรัฐวิสาหกิจ : -
พื้นที่รับผิดชอบตรวจราชการ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 022432257 ต่อ 1221

 พิมพ์