ทำเนียบรองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายสมดี คชายั่งยืน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 17 เมษายน 2499
ระยะเวลา : 09 ธันวาคม 2556 - 30 กันยายน 2558

ประวัติการทำงาน : -ปี2522-2525 ปลัดอำเภอเมืองสรวง,อำเภอปทุมรัดต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
-ปี2526-2535 เจ้าหน้าวิเคราะห์ฯ สำนักงานพัฒนาเมือง กรมการปกครอง
-ปี2535-2536 หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
-ปี2537-2540 จ่าจังหวัดร้อยเอ็ด,จ่าจังหวัดราชบุรี
-ปี2540 ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
-ปี2541-2551 -นายอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
-นายอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
-นายอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
-นายอำเภอไพศาลี นายอำเภอโกรกพระ นายอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
-นายอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
-ปี2551-2554 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน,ปลัดจังหวัดนครพนม
-ปี2554-2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
-ปี2555-2556 รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครสวรรค์
9 ธันวาคม 2556 ปัจจุบัน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประวัติการศึกษา : -ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ2)
-พน.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
เกียรติประวัติ : -รางวัลชนะเลิศระดับภาคกลางผู้ปฏิบัติงานหมู่บ้าน อพป.ปี2542
-รางวัลชนะเลิศประกวดต้นเทียนพรรษา กรมการศาสนา ปี2544
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : -ป.ม , ป.ช.
การอบรม/ศึกษาดูงาน : -โรงเรียนนายอำเภอ รุ่น37 , โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่น41
เบอร์โทรศัพท์ : 022419000 ต่อ 3112

 พิมพ์