ทำเนียบอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายวัลลภ พริ้งพงษ์
วัน/เดือน/ปีเกิด : 10 ตุลาคม 2497
ระยะเวลา : 20 มิถุนายน 2556 - 30 กันยายน 2558

ประวัติการทำงาน : -นายอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง กรมการปกครอง มิ.ย. 2539
-นายอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด กรมการปกครอง ต.ค. 2541
-นายอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กรมการปกครอง ต.ค. 2542
-ผู้อำนวยการส่วนการคลังท้องถิ่น กรมการปกครอง ต.ค. 2544
-ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ม.ค. 2546
-รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก.ค. 2547
-ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พ.ค. 2552
-ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ต.ค. 2552
-รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ธ.ค. 2553
-อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มิ.ย. 2556
ประวัติการศึกษา : -ปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์ (BA)
-ปริญญาโททางด้านรัฐศาสตร์ (MA)
ที่อยู่ปัจจุบัน : -
เกียรติประวัติ : -
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : -มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
-มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
-ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
-ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
-ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
-ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
-ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
-ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
-เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
-เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1
-เหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ 1
-เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1
การอบรม/ศึกษาดูงาน : -โรงเรียนนายอำเภอรุ่นที่ 31
-โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 32
-วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น พ.ศ. 2549
-สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 14
-สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 170
-ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเมือง ณ ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
-ศึกษาดูงานด้านการวางแผนพัฒนาเมือง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน
-ศึกษาดูงานด้านการคลังท้องถิ่น ณ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลี ญี่ปุ่น
ตำแหน่งอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย : -สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
-เลขานุการคณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น สภาปฏิรูปแห่งชาติ
-กรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน สภาปฏิรูปแห่งชาติ
-อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
-อนุกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ : -กรรมการการประปานครหลวง
เบอร์โทรศัพท์ : 022419000 ต่อ 1221

 พิมพ์