ทำเนียบอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายแก่นเพชร ช่วงรังษี
วัน/เดือน/ปีเกิด : 23 กันยายน 2498
ระยะเวลา : 01 ตุลาคม 2555 - 19 มิถุนายน 2556

ประวัติการทำงาน : - นายอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2534
- นายอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2537
- ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา สำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2538
- ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริการการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2542
- ปลัดจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2543
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547
- ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554
- อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท : M.P.A.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
การอบรม/ศึกษาดูงาน : - หลักสูตรนายอำเภอ (นอ.) รุ่นที่ 30
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 31
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21
เบอร์โทรศัพท์ : -

 พิมพ์