ทำเนียบรองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 25 กันยายน 2501
ระยะเวลา : 10 กุมภาพันธ์ 2555 - 30 กันยายน 2558

ประวัติการทำงาน : - 8 ก.ค. 2534 เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 6 งานแผนป้องกันภัย งานแผนป้องกันและบรรเทาภัย กองป้องกันฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง
- 10 พ.ค. 2537 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง
- 31 ต.ค. 2537 บุคลากร 7 ฝ่ายคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ส่วนการบริหารงานบุคคล สำนักการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง
- 14 มิ.ย. 2538 ช่วยราชการ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข
- 5 ธ.ค. 2539 นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
- 16 ธ.ค. 2540 นายอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
- 22 พ.ย. 2542 นายอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
- 1 ต.ค. 2545 นายอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
- 11 ธ.ค. 2551 นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
- 9 พ.ย. 2552 ปลัดจังหวัด (ผู้อำนวยการสูง) จังหวัดปทุมธานี
- 24 ม.ค. 2554 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขตตรวจราชการที่ 18 (กำแพงเพชร, พิจิตร, นครสวรรค์, อุทัยธานี)
- 7 พ.ย. 2554 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
- 9 ม.ค. 2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
-10 ก.พ. 2555-ปัจจุบัน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประวัติการศึกษา : - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2522
- พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2527
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปี 2553
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - ประถมาภรณ์ช้างเผือก ปี 2552
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก ปี 2549
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ปี 2542
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ปี 2538
- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ปี 2533
- จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ปี 2530
การอบรม/ศึกษาดูงาน : - ปลัดอำเภอ รุ่นที่ 57
- นายอำเภอ รุ่นที่ 36
- นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 39
ตำแหน่งอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย : การดำรงตำแหน่งพิเศษ
- 1 มี.ค. 2553 ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการแรงงาน สำนักกรรมาธิการ 3 สภาผู้แทนราษฎร
- 25 ต.ค. 2554 กรรมการ การประปานครหลวง
เบอร์โทรศัพท์ : 022419000 ต่อ 1551

 พิมพ์