ทำเนียบรองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์
วัน/เดือน/ปีเกิด : 23 พฤศจิกายน 2498
ระยะเวลา : 10 กุมภาพันธ์ 2555 - 30 กันยายน 2556

ประวัติการทำงาน : - รับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2522
- พ.ศ. 2522-2524 ปลัดอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- พ.ศ. 2524 ปลัดอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
- พ.ศ. 2525-2528 ปลัดอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
- พ.ศ. 2528-2530 ปลัดอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- พ.ศ. 2530-2537 ปลัดอำเภอท่าใหม่, อำเภอมะขาม, อำเภอสอยดาว และอำเภทเมืองฯ จังหวัดจันทบุรี
- พ.ศ. 2538 ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
- พ.ศ. 2538-2541 นายอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
- พ.ศ. 2541-2543 นายอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
- พ.ศ. 2543 นายอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
- พ.ศ. 2543-2547 นายอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
- พ.ศ. 2547-2549 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
- พ.ศ. 2549-2550 ปลัดจังหวัดปทุมธานี
- พ.ศ. 2550-2551 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
- พ.ศ. 2551-2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
- พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประวัติการศึกษา : - พ.ศ. 2516-2520 ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง (รุ่นที่ 3)
- พ.ศ. 2538-2541 ระดับปริญญาโท พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรม/ศึกษาดูงาน : - พ.ศ. 2536 หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 34
- พ.ศ. 2540 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 37
- พ.ศ. 2551 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13
- พ.ศ. 2552 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52
เบอร์โทรศัพท์ : -

 พิมพ์