ทำเนียบอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา
วัน/เดือน/ปีเกิด : 28 สิงหาคม 2495
ระยะเวลา : 28 พฤศจิกายน 2554 - 30 กันยายน 2555

ประวัติการทำงาน : - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล สำนักงาน ก.พ. ปี พ.ศ. ๒๕๒๑
- ปลัดอำเภอครบุรี อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา และ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ปี ๒๕๒๒-๒๕๒๔
- บุคลากร ๔-๕ งานแผนและอัตรากำลัง กองอัตรากำลังและส่งเสริมสมรรถภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๘
- หัวหน้างานวิจัย กองวิชาการ กรมการปกครอง ปี พ.ศ. ๒๕๓๒
- นายอำเภอหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เมื่อ ๒๕ มี.ค. ๒๕๓๔
- รักษาการ หน.ฝ่ายวางแผนและอัตรากำลัง กองราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง เมื่อ ๑๒ ต.ค. ๒๕๓๕
- รักษาการ หน.ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง เมื่อ ๘ พ.ย. ๒๕๓๖
- ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนทั่วไป กรมการปกครอง เมื่อ ๑๗ ต.ค. ๒๕๓๗
- ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เมื่อ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๓๙
- ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง เมื่อ ๑๔ ต.ค. ๒๕๓๙
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน (ระดับ ๙ ) กรมการปกครอง เมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๔๐
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อ ๔ ต.ค. ๒๕๔๒
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เมื่อ ๒ ต.ค. ๒๕๔๔ - ๔ มิ.ย. ๒๕๔๙
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ระดับ ๑๐ ) เมื่อ ๕ มิ.ย. ๒๕๔๙
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อ ๑ ต.ค. ๒๕๔๙
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ ๑ ต.ค. ๒๕๕๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เมื่อ ๑ ต.ค. ๒๕๕๒ - ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๔
- อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
ประวัติการศึกษา : - รัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาการปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๑๙
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) NIDA ปี พ.ศ. ๒๕๒๔
ที่อยู่ปัจจุบัน : ๙๙/๙๙ หมู่ ๑ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เกียรติประวัติ : ๑. สอบสมรรถนะหลักผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. ตามมติ ค.ร.ม. โดยมีผลสอบประเมินความเป็นผู้นำ (Leadership) ได้ร้อยละ ๙๕
๒. ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ ๒ ขั้น จำนวน ๑๗ ครั้ง
๓. เร่งรัดบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๔๙ ของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นที่ ๑ ของประเทศ
๔. ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนจากสำนักงาน กพร. ปี ๒๕๕๑
๕. ได้รับการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นที่ ๑ ของประเทศจากสำนักงาน กพร. ปี ๒๕๕๒
๖. ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทบุคคลเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. จากนายกรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๒
๗. ผลักดันการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวใน จ.สมุทรสาคร ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพิ่มอีก ๑.๑ แสนคน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - ชั้นสายสะพาย มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
- ชั้นสายสะพาย มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
การอบรม/ศึกษาดูงาน : การศึกษาอบรม
- หลักสูตรนายอำเภอ (รุ่นที่ ๓๐ ) เมื่อ ๑๙ ก.พ. ๒๕๓๓
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (รุ่นที่ ๓๑ ) เมื่อ ๒๘ มี.ค. ๒๕๓๗
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ ๔๕ ) ปี ๒๕๔๕

การศึกษาดูงาน
- ปี ๒๕๓๗ ดูงานเรื่องสิ่งแวดล้อม ของประเทศในโซนยุโรป และสแกนดิเนเวีย
- ปี ๒๕๓๘ ดูงานด้านสาธารณกุศล ประเทศจีน อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย
- ปี ๒๕๓๙ ดูงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น
- ปี ๒๕๔๖ ดูงานด้านการทหาร ประเทศบรูไน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
กรรมการรัฐวิสาหกิจ : คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึง ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : -

 พิมพ์