ทำเนียบรองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายชาญนะ เอี่ยมแสง
วัน/เดือน/ปีเกิด : 22 ตุลาคม 2504
ระยะเวลา : 28 มีนาคม 2554 - 30 กันยายน 2558

ประวัติการทำงาน : - พ.ศ. 2547 - 2548 : นายอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
- พ.ศ. 2548 - 2549 : นายอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- พ.ศ. 2549 - 2550 : เลขานุการกรมการปกครอง
- พ.ศ.2550 - 2552 : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
- 14 ก.ย. 2552 - 8 พ.ย. 2552 : ผอ.ส่วนกำลังพลและส่งกำลังบำรุง สน.อส.ปค.
- 9 พ.ย. 2552 - 22 พ.ย. 2552 : ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
- 23 พ.ย. 2552 - 28 พ.ย. 2553 : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
- 29 พฤศจิกายน 2553 - 27 มีนาคม 2554 : รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
- 28 มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน : รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประวัติการศึกษา : - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม/ศึกษาดูงาน : - นอ. รุ่นที่ 45
- นปส. รุ่นที่ 50
เบอร์โทรศัพท์ : 022419000 ต่อ 5201

 พิมพ์