ทำเนียบอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
วัน/เดือน/ปีเกิด : 05 มิถุนายน 2498
ระยะเวลา : 20 ธันวาคม 2553 - 28 พฤศจิกายน 2554

ประวัติการทำงาน : - 15 มกราคม 2522 ปลัดอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
- 29 กรกฎาคม 2523 ปลัดอำเภอกิ่งอำเภอน้ำหนาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
- 24 ธันวาคม 2523 ปลัดอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- 28 กันยายน 2526 นักการข่าว งานปฏิบัติการโครงการนครศรีธรรมราช กองงานความมั่นคง กรมการปกครอง
- 2 พฤศจิกายน 2535 ประจำจังหวัดยะลา ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 4 พฤศจิกายน 2536 นายอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
- 24 กุมภาพันธ์ 2540 นายอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
- 22 พฤศจิกายน 2542 นายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
- 11 กันยายน 2543 ผู้อำนวยการส่วนประสานราชการ สำนักประสานงานมวลชน กรมการปกครอง
- 16 ธันวาคม 2545 ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
- 1 ตุลาคม 2546 รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
- 9 กุมภาพันธ์ 2547 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- 18 พฤศจิกายน 2548 ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (10 ชช.) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- 14 ธันวาคม 2549 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
- 20 ตุลาคม 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
- 1 ตุลาคม 2552 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
- 1 ตุลาคม 2553 รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
- 20 ธันวาคม 2553 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา : - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อยู่ปัจจุบัน : 160/18 หมู่ 5 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เกียรติประวัติ : - พ.ศ. 2552 ศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2552
- พ.ศ. 2553 ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2553
- พ.ศ. 2553 ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2553
การอบรม/ศึกษาดูงาน : - พ.ศ.2532 หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 34
- พ.ศ.2535 หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 32
- พ.ศ.2538 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 33
- พ.ศ.2548 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) พ.ศ.2548
- พ.ศ.2551 หลักสูตรด้านการบริหารและพัฒนานักบริหาร สถาบัน National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น
- พ.ศ.2553 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 10 (วตท.10)
- พ.ศ.2554 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1
ตำแหน่งอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย : - 10 พฤศจิกายน 2552- ธันวาคม 2553
โฆษกประจำกระทรวงมหาดไทย (ฝ่ายข้าราชการประจำ)
กรรมการรัฐวิสาหกิจ : - 16 ตุลาคม 2552 คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
- 11 พฤษภาคม 2553 - 31 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
- 12 เมษายน 2554 - 19 กันยายน 2554 คณะกรรมการการประปานครหลวง
เบอร์โทรศัพท์ : -

 พิมพ์