ทำเนียบอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายสุรชัย ขันอาสา
วัน/เดือน/ปีเกิด : 21 มิถุนายน 2500
ระยะเวลา : 01 ตุลาคม 2553 - 19 ธันวาคม 2553

ประวัติการทำงาน : - นายอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
- นายอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
- นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
- ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ท้องถิ่น กรมการปกครอง
- ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
- ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ประวัติการศึกษา : - รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) เอกนโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ (NIDA)
การอบรม/ศึกษาดูงาน : - ปี 2537 นายอำเภอ (นอ.) รุ่นที่ 37 วิทยาลัยการปกครอง
- ปี 2542 นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 39 วิทยาลัยการปกครอง
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2549) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : -

 พิมพ์