ทำเนียบอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายไพรัตน์ สกลพันธุ์
ระยะเวลา : 01 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553

ประวัติการทำงาน : - 23 มิ.ย.2526 ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแวงใหญ่
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ระดับ6
- 16 ต.ค.2527 นายอำเภอสีชมภู จังหวัดขอนแก่น ระดับ 7
- 6 ต.ค.2529 นายอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระดับ 7
- 16 ต.ค.2532 นายอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ระดับ 7
- 2 ก.ค.2533 นายอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดับ 8
- 3 ธ.ค.2533 นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระดับ 8
- 1 ธ.ค.2536 นายอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระดับ 8
- 17 มิ.ย.2539 ปลัดจังหวัดมหาสารคาม ระดับ 8
- 16 มิ.ย.2539 - 2 พ.ย.2540 ปลัดจังหวัดมหาสารคาม ระดับ 9
- 3 พ.ย.2540 - 3 ต.ค.2542 ปลัดจังหวัดสุโขทัย ระดับ 9
- 4 ต.ค.2542 - 30 ก.ย.2547 รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ระดับ 9
- 1 ต.ค.2547 - 30 ก.ย.2548 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ระดับ 10
- 1 ต.ค.2548 - 4 มิ.ย.2549 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ระดับ 10
- 5 มิ.ย.2549 - 30 ก.ย.2550 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ระดับ 10
- 1 ต.ค.2550 - 5 พ.ค.2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ระดับ 10
- 6 พ.ค.2551 - 15 มี.ค.2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ระดับ 10
- 16 มี.ค.2552 - 30 ก.ย. 2552 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
- 1 ต.ค.2552 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประวัติการศึกษา : - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - มหาวชิรมงกุฏ ม.ว.ม.
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ม.ป.ช.
การอบรม/ศึกษาดูงาน : - หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 23
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 24
- หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ อส.รุ่นที่ 9
- หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 43
เบอร์โทรศัพท์ : -

 พิมพ์