ทำเนียบรองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายวสันต์ วรรณวโรทร
วัน/เดือน/ปีเกิด : 14 กุมภาพันธ์ 2494
ระยะเวลา : 28 พฤศจิกายน 2548 - 30 กันยายน 2554

ประวัติการทำงาน : -ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาที่สูง ดอยแปเปอร์ UNDP
-นายอำเภอกงหรา จ.พัทลุง
-ผู้อำนวยการโรงเรียนนักปกครองระดับสูง
-ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ท้องถิ่น
-ผู้อำนวยการส่วนการบริหารงานบุคคล
-ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
-ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
-รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประวัติการศึกษา : MA Northeastern Ilinois University (U.S.A)
ที่อยู่ปัจจุบัน : 20 ซ.วัฒนาคาม ถ.ริมคลองประปา เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
การอบรม/ศึกษาดูงาน : -ประกาศนียบัตร MIS ออสเตรเลีย
-หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 31
-หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 32
-ผู้อำนวยการกองพัฒนาที่สูง ดอยเปเปอร์ UNDP
-นายอำเภอกงหรา จ.พัทลุง
-ผู้อำนวยการโรงเรียนนักปกครองระดับสูง
-ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ส่วนท้องถิ่น
-ผู้อำนวยการส่วนการบริหารงานบุคคล
-ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทรศัพท์ : -

 พิมพ์