สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090468

    รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อุดหนุนหมู่บ้านเพือดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านได้จัดโครงการเพื่อเช่าเครื่องตัดหญา เวลาส่งรายงานผลการดำเนินงานของหมู่บ้านต้องใช้ระเบียบการเบิกจ่ายหรือจัดซื้อจัดจ้างด้วยหรือไม่ หรือใช้แค่ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงินเพื่อประกอบการรายงานเท่านั้น

ถามโดย : ปรารถนา โคตรธรรม ( nokterak9@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 26/09/2566 เวลา 16:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนติดต่อ 02-241-9000 ต่อ 1524 หรือ 1528 สำหรับรายละเอียดข้อหารือกรณีข้างต้น

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 27/09/2566 เวลา 13:26 ]