สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090462

    การโอนเงินผ่านระบบ KTB corporate

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การโอนเงินผ่านระบบ KTB corporate สามารถโอนเงินให้บุคคลภายนอกได้หรือไม่ เช่น คืนเงินหลักประกันสัญญา คืนเงินค่าภาษีที่ดิน หากได้ใบสำคัญรับเงินต้องลงลายมือชื่อรับเงินหรือไม่

ถามโดย : สุระสุรเสรีวงศ์ ( surawadeeas@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 26/09/2566 เวลา 13:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนติดต่อ 02-241-9000 ต่อ 1524 หรือ 1528 สำหรับรายละเอียดข้อหารือกรณีข้างต้น

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 27/09/2566 เวลา 13:35 ]