สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090455

    คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปี

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สอบถาม คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปี ตามประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ถามโดย : sarisasangurai ( sokonun@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 26/09/2566 เวลา 10:26 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ข้อ 1 มีสิทธิ ข้อ 2 ยกเลิก

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 26/09/2566 เวลา 13:41 ]