สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090453

    หลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด จำเป็นหรือไม่ที่เงินสดต้องเป็นของผู้รับจ้าง หากในวันทำสัญญามีบุคคลอื่นนำเงินสดมาเป็นหลักประกันสัญญาให้กับผู้รับจ้างจะได้หรือไม่ และหากออกใบเสร็จรับเงินให้กับบุคคลที่เป็นเจ้าของเงินสดจะได้หรือไม่ กรุณาตอบด้วบขอบคุณครับ

ถามโดย : สุพจน์ ชูแตง ( dontago.m5@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 26/09/2566 เวลา 09:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-241-9000 ต่อ 1524,1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 28/09/2566 เวลา 13:30 ]