สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090451

    อบรมผ่าน ระบบ Local Mooc สามารถบันทึกลง ก.พ.7 ได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

อยากสอบถามว่าการอบรมผ่านระบบ Local Mooc สามารถทำการบันทึกลงในทะเบียนประวัติได้หรือไม่

ถามโดย : ณัฐวรรณสุวรรณเดชา ( piangkwan.ro@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 26/09/2566 เวลา 09:16 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีบันทึกประวัติการฝึกอบรม ในทะเบียนประวัติข้าราชการให้บันทึกเฉพาะประวัติการฝึกอบรม หลักสูตรที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ หรือหลักสูตรภาคบังคับในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 27/09/2566 เวลา 11:31 ]