สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090450

    การใช้เงินสะสมของสถานศึกษาในการก่อสร้างกำแพงและก่อหนี้ผูกพัไม่ทัน30ก.ย.66

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

สถานศึกษาใช้เงินสะสมของสถานศึกษาในการก่อสร้างรั้วกำแพงโรงเรียนแต่ก่อหนี้ผูกพันไม่ทันวันที่30ก.ย.66 สถานศึกษาต้องดำเนินการต่ออย่างไรบ้าง ต้องกันเงินหรือไม่และมีกระบวนการอย่างไรบ้าง

ถามโดย : Karnjana056Thongkhao ( Karn_056@hotmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 25/09/2566 เวลา 22:49 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาดังกรณีข้างต้น จะต้องพิจารณาไปตามนัยข้อ 13 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบความในรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อ 4 ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และพิจารณาเบิกจ่ายตามนัยข้อ 16 วรรคแรก ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยเคร่งครัด

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 26/09/2566 เวลา 09:40 ]