สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090448

    หารือการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

มีกรณีรองปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เนื่องจากปลัดได้เกษีรณอายุราชการไปแล้ว โดยได้รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี มาจนถึงปัจจุบันนี้ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบเดือน เม.ย.๖๖ - ก.ย.๖๖ มีประเด็นที่จะหารือดังนี้ รอบการประเมินเดือน เม.ย.๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๖๖ จนถึง วันที่ ๒๘ พ.ค.๖๖ ที่ได้มีการเลือกตั้งให้นายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่งนับแต่วันเลือกตั้ง ถึงแม้จะมีการแถลงนโยบายวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๖ เทศบาลตำบลเห็นว่าควรนับถึงวันเลือกตั้ง ๒๘ พ.ค.๖๖ ที่รองปลัดฯ จะต้องยื่นแบบประเมินให้ผู้กำกับดูแลเป็นผู้ประเมินพิจารณา ส่วนในช่วงวันที่ ๒๙ พ.ค.๖๖ จนถึง วันที่ ๓๐ เดือน ก.ย.๖๖ จะต้องยื่นแบบประเมินต่อนายกเทศมนตรีคนปัจจุบัน เพื่อให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ต่อไป หรือจะให้รองปลัดเทศบาล ยื่นแบบประเมินต่อนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันทั้งหมด ขอความชัดเจนในการยื่นแบบประเมินว่าต้องดำเนินการอย่างไร ให้ถูกต้อง ต่อไป ขอขอบคุณมากครับผม

ถามโดย : สุกิจชาลีเครือ ( t_nooch@hotmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 25/09/2566 เวลา 13:53 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้เกิดความชัดเจน กรุณาติดต่อ 02-206-6300

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1607-1611 ) [ วันที่ 27/09/2566 เวลา 16:13 ]