สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090442

    การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย เดือน กันยายน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เบิกจ่ายค่าสาธาณูปโภคค้างจ่าย เดือน กันยายน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการโทรคมนาคม หากได้รับใบแจ้งหนี้เดือน ตุลาคม การเบิกจ่ายต้องเบิกจ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค หรือ หมวดรายจ่ายอื่น ค่ะ

ถามโดย : มิ่งกมล ไม้หอม ( Mingkamonjoom@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 25/09/2566 เวลา 10:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ค่าสาธารณูปโภค

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 27/09/2566 เวลา 13:40 ]