สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090441

    หารือการทำบันทึกข้อตกลงในการจัดการบริหารศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศาสนสถาน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

เทศบาลตำบล ได้เจรจาตกลง เพื่อเลือกวิธีการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศาสนสถาน ใน รูปแบบ ที่ ๒ (ร่วมกันบริหารจัดการ) ให้เป็นไปตามข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศีกษาในศาสนสถาน ตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๗๖ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ โดยผู้มีอำนาจลงนามให้มีผลผูกพันตามข้อตกลงกันนั้น จะเป็นนายกเทศมนตรี กับ เจ้าอาวาสวัดของศูนย์อบรมเด็กในวัดนั้นๆ และ คณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมเด็กในวัดนั้นๆ เท่านั้น หรือไม่ หรือต้องนำส่งเรื่องบันทึกข้อตกลงในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ไปให้กรมศาสนา และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดนั้นๆ ที่วัดตั้งอยู่ ให้ลงนามด้วย เนื่องจากแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๒) ให้หมายถึงการถ่ายโอนเฉพาะภารกิจการจัดสรรเงินอุดหนุนที่กรมการศาสนาเคยดำเนินการให้แก่ อปท. เท่านั้น มิใช่การถ่ายโอนภารกิจการบริหารจัดการศูนย์ฯ เนื่องจากศูนย์ฯ มิได้เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการศาสนา จึงไม่ต้องรายงานและลงนามในบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการศูนย์ฯ แต่อย่างใด ขอบคุณมากครับผม

ถามโดย : สุกิจชาลีเครือ ( t_nooch@hotmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 25/09/2566 เวลา 10:20 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ผู้มีอำนาจลงนามให้มีผลผูกพันตามข้อตกลงนั้น ให้เป็นนายกเทศมนตรี กับเจ้าอาวาสวัด ครับ

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 26/09/2566 เวลา 11:21 ]