สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090434

    วงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. โควตา ร้อยละ 15 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 (ถูกต้องหรือไม่) 2. วงเงินเลือนขั้นเงินเดือน จำนวนร้อยละ 6 ของอัตราเเงินเดือนข้าราชการที่ครองตำแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน (ให้หมายถึง 1 กันยายน 2565 หรือ 1 กันยายน 2566) ขอบคุณครับ

ถามโดย : workhamkhaio ( worasit28@hotmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 25/09/2566 เวลา 09:21 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 26/09/2566 เวลา 09:45 ]