สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090433

    การขอใช้ที่ดินของ มูลนิธิ(โรงเจ)

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

กรณ๊เทศบาลขอใช้ที่ดินของมูลนิธิ (โรงเจ) 1.เทศบาลสามารถกระทำได้หรือไม่ ตามระเบียบกฎหมายใด 2.เทศบาลสามารถร่วมพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน บำรุงศาสนสถาน เพื่อบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ ได้หรือไม่

ถามโดย : ธนาคารศรีสัญญา ( thanakarnvgn@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 25/09/2566 เวลา 08:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การที่เทศบาลจะขอใช้ที่ดินของมูลนิธิ (โรงเจ) เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ นั้น มูลนิธิจะต้องจัดทำหนังสือแสดงความประสงค์เกี่ยวกับการอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ ทางราชการ หรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเสียก่อน ตามหนังสือแจ้งเวียนกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๑๘๐๔.๓/ว ๑๑๖๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เมื่อมีการอุทิศที่ดินให้แก่ทางเทศบาลแล้ว เทศบาลนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการพัฒนาที่ดินดังกล่าวได้

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 26/09/2566 เวลา 15:31 ]