สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090431

    คณะกรรมการกลั่นกรอง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษา และหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 คน คำว่าและหรือที่เชื่อม หมายถึงสามารถแต่งตั้ง ผอ.กองการศึกษาของเรา และ ผอ.กองการศึกษา อปท. อื่น ได้ใช่ไหมคะ หรือว่าอีกคนต้องเป็น ผอ.สถานศึกษาอย่างเดียว

ถามโดย : ศศิกานต์สุกกระ ( jang_sukkra@hotmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 24/09/2566 เวลา 12:14 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้พิจารณาแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา ภายใน อปท. หากไม่มีให้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3141 ) [ วันที่ 05/10/2566 เวลา 14:29 ]