สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090430

    ติดตั้งโครงหลังคากันสาด

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

โครงการติดตั้งโครงหลังคากันสาดอาคารสำนักงาน ตั้งไว้ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวนเงิน 100,000 บาท จะต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์ ประเภทใดคะ

ถามโดย : จีราพรทุมทา ( ่่jeerapohn.55@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 24/09/2566 เวลา 09:00 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สิ่งปลูกสร้างค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 25/09/2566 เวลา 09:01 ]